Obchodní podmínky

 1. Obecná ustanovení 
   

Společnost Klofera mediation s.r.o., IČ: 09475168, se sídlem: Česká, č.p. 137, PSČ 664 31, Spisová značka: C 119203 vedená u Krajského soudu v Brně, .(dále „provozovatel“), je provozovatelem internetového serveru Prove.cz (dále „server“), dostupného na URL adrese  http://www.prove.cz 

IS jsou veškeré internetové služby, poskytované provozovatelem, podmínky jsou soubor ustanovení v tomto dokumentu, soubor dat je veškerý datový vstup nebo činnost, kterou uživatel na stránkách učinil. 

II. Práva a povinnosti smluvních stran 

 1. Provozovatel serveru je oprávněným provozovatelem a správcem serveru (dále jen správce). Tento umožňuje uživatelům vkládat na server textové, obrazové a zvukové informace (dále jen data). Služby serveru tyto informace mohou zobrazovat, zasílat, přehrávat, mazat nebo s nimi jinak dále nakládat. 
 1. Uživatelem je osoba, která server používá a nebo se registruje na . Při využívání služeb tohoto serveru se řídí podmínkami. 
 1. Přistoupení uživatele k podmínkám je nutné pro vstup či využití služeb serveru. Uživatel přistupuje i k platným novelizovaným podmínkám. 
 1. Přistoupením k podmínkám uživatel akceptuje veškerá jejich ustanovení. 
 1. Při využití služeb serveru je uživatel povinen uvést pravdivé údaje, které nemají osobní povahu, nejsou v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů. 
 1. Vkládaná data uživatelem se řídí pokyny a omezeními. Tyto pokyny jsou na stránkách serveru. Uživatel je povinen tyto pokyny dodržovat. 
 1. Uživatel nesmí jakoliv nakládat s informacemi, produkty nebo službami získanými ze služeb serveru, kromě případů výslovně uvedených v těchto podmínkách. Uživatel není oprávněn využívat služeb serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto podmínkám. Uživatel služby serveru využívá služby tak, aby neomezil funkci serveru. Uživatel nesmí získávat informace týkající se služeb serveru, které nejsou a nebyly veřejně zpřístupněny. 

VIII. Ochrana osobních údajů 

 

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů. 

 

 1. Ke kontaktu slouží pouze emailová adresa uživatele a nebo telefonní číslo ve spojitosti se zvoleným heslem uživatele.   Uživateli, dle jeho přání budou jím vložená data vymazána z veřejné části webu.  Správce podnikne veškerá možná opatření, aby data zabezpečil před neoprávněnou manipulaci třetích osob. Uchovávat údaje o činnosti uživatele na serverech je správci povoleno. 
 1. Uživatel bere na vědomí rizika, že data, která dobrovolně poskytne do diskuzních fór mohou být použita třetí osobou, a správce nenese žádnou odpovědnost za jednání třetích osob a tyto údaje dále neoprávněně použijí. 
 1. Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním informačních či reklamních emailů správcem. Zasílání těchto e-mailů může uživatel ukončit oznámením tohoto správci serveru ve službě kontakt. 
 1. Předá-li v souvislosti s využíváním služeb serveru uživatel své informace v přízpěvcích, poskytuje správci k nim práva včetně autorského. Spravce je oprávněn tyto příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z webových stránek. Za poskytnutí oprávnění správce k příspěvkům nenáleží uživateli úplata. 
 1. Správce je oprávněn sledovat údaje z profilu služeb serveru jednotlivých uživatelů pro statistické účely a je oprávněn tyto informace i zveřejňovat. Je oprávněn informovat propojené servery o statistických údajích týkajících se uživatelů služeb serveru. Tyto informace nebudou obsahovat žádné údaje, na základě kterých by mohl být uživatel kontaktován bez jeho předchozího požadavku nebo identifikován. Uživatel služeb serveru s tímto výslovně souhlasí. 
 1. Správce je oprávněn odtajnit údaje uživatele serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených se správcem, nebo proti správci; aby byla chráněna či bráněna práva správce nebo provozovatelů propojených serverů; nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost uživatelů produktů správce, poskytovaných v rámci tohoto serveru nebo třetích osob. 

III. Závěrečná ustanovení  

 1. Správce prohlašuje, že bude minimalizovat veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby serveru mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám. 
 1. Správce neodpovídá za činnost uživatelů služeb serveru ani za způsob jakým služby serveru využívají. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami. 
 1. Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností. 
 1. Správce je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat nebo inovovat. 
 1. Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách serveru. Tyto změny budou zapracovány i do ůplného znění podmínek. 
 1. Uživatel je povinen průběžně se seznamovat se změnami podmínek. Při pokračování v používání služeb serveru po provedení těchto změn správcem má se za to, že se změnami podmínek bez výhrad uživatel souhlasí. 
 1. Jestliže uživatel nesouhlasí se změnou podmínek, je oprávněn takové změny odmítnout, tyto podmínky vypovědět a ukončit užívání služby, a to do 30 kalendářních dnů od oznámení změny podmínek, e-mailem ve službě kontaky. 
 1. Služby mohou odesílat uživatelům elektronické zprávy a informovat uživatele o službách serveru. 
 1. Nedílnou součástí provozních podmínek jsou i pravidla, uveřejněná na jednotlivých webech. Uživatelé jsou povinni dodržovat i tato pravidla. 
 1. Poruší-li uživatel podmínky či pravidla, dle usouzení správce, je tento oprávněn data vložená uživatelem (i prostřednictvím placené služby) smazat nebo vypnout, bez vzniku nároku na náhradu uživateli. 
 1. Ke komunikaci uživatele se správcem ohledně služeb serveru nebo těchto podmínek slouží služba kontakty. 
 1. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 15.3. 2021 

 Každý, kdo chce služby webového portálu Prove.cz využívat, je povinen dodržovat níže uvedené podmínky.